Statut

 

STATUT
STOWARZYSZENIA „KLUB SPORTOWY NAUTILUS – JASTRZĘBIE”
w Jastrzębiu Zdroju

31 października 2009r.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Klub Sportowy Nautilus- Jastrzębie” w Jastrzębiu Zdroju, nazwa skrócona „ KS Nautilus-Jastrzębie”

2. Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową o celach niezarobkowych.

§ 2

1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Z 2001r. Nr 79, poz. 855), Ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Z 2007r. Nr 226 poz. 1675 ze zmianami), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) oraz niniejszego statutu.

§ 3

1.Stowarzyszenie jest organizacją samorządną posiadającą osobowość prawną.

§ 4

1. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Gminy Jastrzębie Zdrój. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Miasta i Gminy Jastrzębie Zdrój.

§ 5

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Jastrzębie Zdrój z siedzibą stowarzyszenia klubu ul. Harcerska 14 b, 44-335 Jastrzębie Zdrój

2. Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej. .

§ 6

1.Stowarzyszenie może być członkiem polskich i międzynarodowych organizacji o takim samym lub podobnym profilu działania.

§ 7

1. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi przepisami. Prawo do używania nazwy i symbolu graficznego jest zastrzeżone i przysługuje wyłącznie Stowarzyszeniu.

2. Barwami Stowarzyszenia „Klub Sportowy Nautilus – Jastrzębie” są kolory niebieski, żółty i czarny.

3. Symbolem Stowarzyszenia jest “zarys muszli nautilusa oraz sylwetka pływaka”

§ 8

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na nieodpłatnej pracy swoich członków. Do załatwienia spraw związanych ze statutową działalnością może zatrudnić pracowników na zasadach określonych przepisami obowiązującego prawa.

 

II. CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA ORGANIZACJI

§ 9

1. Celem Stowarzyszenia jest krzewienie kultury fizycznej, sportu i krajoznawstwa wśród ogółu

społeczności Gminy Jastrzębie Zdrój poprzez:

1) Upowszechnianie i popularyzację pływania i płetwonurkowania.

2) Prowadzenie zajęć pływania i płetwonurkowania z dziećmi..

3) Uczestnictwo w różnego rodzaju współzawodnictwach w pływaniu, w tym również organizowanych przez inne organizacje pływackie.

4) Szkolenie i doskonalenie kadr trenersko – instruktorskich i sędziowskich

5) Organizowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży,

6) Działanie na rzecz dobrego imienia środowiska związanego z klubem Nautilus.

7) Promocję dorobku klubu sportowego Nautilus w mieście i poza miastem i na arenie krajowej i międzynarodowej.

8) Członkostwo w Wojewódzkiej federacji sportowej, w Wydziale Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki przy Urzędzie Miasta w Jastrzębiu Zdroju

9) Zakup i naprawa sprzętu sportowego.

2. Cele stowarzyszenia znajdują się w sferze zadań publicznych określonych w artykule 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Szczegółowe określenie celów i zadań publicznych zawierają §§ 14-16 Statutu

§ 10

1. Cele swoje Stowarzyszenie realizuje poprzez:

1) Promowanie pływania i pływanie w płetwach wśród dzieci i młodzieży Gminy Jastrzębie Zdrój

2) Organizację zawodów pływania w płetwach takich jak Mistrzostwa Polski, Klubowy Puchar Polski, Środkowoeuropejski Puchar Młodzieży. oraz uczestnictwo we współzawodnictwie w pływaniu organizowanym przez inne organizacje i kluby, płetwonurkowanie na terenie Polski i innych krajów.

3) Organizację kursów, szkoleń, obozów szkoleniowych dla kadry instruktorsko-trenerskiej i sędziowskiej oraz udział w takich samych formach zajęć zawodników..

4) Organizowanie obozów, wycieczek krajoznawczych, wyjazdów na imprezy sportowe i festynów mających na celu upowszechnienie pływania wśród dzieci i młodzieży Gminy Jastrzębie Zdrój.

5) Współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami oraz organami administracji państwowej i samorządowej w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu.

6) Współpraca z Polskim Związkiem Płetwonurkowania

7) Promowanie idei sportowego współzawodnictwa i rywalizacji w duchu fair play

8) Wspieranie działań społeczności lokalnej Gminy Jastrzębie Zdrój służących krzewieniu kultury fizycznej i sportu w dziedzinach ze sfery zadań publicznych określonych art.4 ust.1 Ustawy o działalności pożytku publicznego.

9) Wystawy, prelekcje i inne promujące wśród lokalnej społeczności działalność pływacką. Organizacja wszelkich form życia towarzyskiego.

§ 11

1. W celu realizacji swoich celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność

gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności

gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału

między członków Stowarzyszenia.

§ 12

1. W celu realizacji swoich celów Stowarzyszenie może także:

1) Organizować prelekcje, odczyty oraz inne formy spotkań mających na celu krzewienie sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży Gminy Jastrzębie Zdrój.

2) Zapewnienie opieki trenerskiej dla dzieci i młodzieży uprawiających sport pływania w płetwach i pod woda.

§ 13

1. Realizację wyznaczonych celów Stowarzyszenie opiera na działalności społecznej członków.
2. Stowarzyszenie może również korzystać z pracy lub usług osób fizycznych, których wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej działalności nieodpłatnej oraz działalności odpłatnej nie przekracza 1,5-krotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni

 

III. DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO KLUBU SPORTOWEGO NAUTILUS

 

§ 14

1. Stowarzyszenie Klub Sportowy Nautilus – Jastrzębie działa w obszarze użyteczności publicznej, w szczególności w obszarach wymienionych w art.4 ust. 1 pkt 12 i 14 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie tj.:

1) krzewienia kultury fizycznej i sportu

2) krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży

§ 15

1. Stowarzyszenie Klub Sportowy Nautilus – Jastrzębie prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną w rozumieniu i z zachowaniem przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
2. Działalnością nieodpłatną Stowarzyszenia Klub Sportowy Nautilus – Jastrzębie objęte są wszystkie działania nie należące do sfery działań odpłatnych.
3. Do działalności odpłatnej Stowarzyszenia Klub Sportowy Nautilus – Jastrzębie należy:

1). organizowanie treningów w pływaniu w płetwach

2) organizowanie obozów, wycieczek turystycznych, wyjazdów na imprezy sportowe, festynów,

3) sprzedaż przedmiotów darowizny na cele prowadzenia działalności pożytku publicznego

4. Dochód z odpłatnej działalności w całości przeznaczony jest na realizację zadań należących do sfery zadań publicznych o których mowa w § 14 i nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.

§16

1. Stowarzyszenie Klub Sportowy Nautilus – Jastrzębie współpracuje z organami administracji publicznej w zakresie wykonywania zadań należących do sfery zadań publicznych, w szczególności w obszarach wymienionych w § 14 niniejszego statutu.
2. W zakresie wykonywania zadań publicznych Stowarzyszenie Klub Sportowy Nautilus w szczególności:

1) wykonuje zadania zlecone przez organy administracji publicznej na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

2) informuje organy administracji publicznej o planowanych kierunkach swojej działalności,

3) uczestniczy w zespołach doradczych i inicjatywnych wraz z przedstawicielami innych organizacji pozarządowych i przedstawicielami właściwych organów administracji publicznej.

IV. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 17

1. Członkami stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym stowarzyszenia. Decyzję w sprawie przyjęcia do Stowarzyszenia podejmuje Zarząd w drodze uchwały.

§ 18

1. Członkowie Stowarzyszenia Klub Sportowy Nautilus – Jastrzębie dzielą się na:

1) członków zwyczajnych;

2) członków wspierających;

3) członków uczestników;

4) członków honorowych.

§ 19

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy obywatel polski oraz cudzoziemiec nie mający miejsca zamieszkania w Polsce, który:

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

2) korzysta z pełni praw publicznych,

3) utożsamia się z celami statutowymi Stowarzyszenia,

4) deklaruje chęć ich realizacji,

5) złożył deklarację członkowską,

2. Nowo przyjęty członek zwyczajny opłaca składki za okres, w którym został przyjęty i ponosi inne opłaty których wysokość określa zarząd.

§ 20

1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są:

1) aktywnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia oraz przyczyniać się do realizacji jego celów,

2) przestrzegać postanowień statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,

3) regularnie i terminowo opłacać składki członkowskie półrocznie bądź rocznie w terminie do 15 dnia pierwszego miesiąca danego półrocza płatne z góry.

4) dbać o dobre imię klubu i jego majątek

5) przejawiać troskę o majątek klubu.

§ 21

1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:

1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

2) brać udział z głosem stanowiącym w walnym zgromadzeniu oraz w innych zebraniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

3) korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,

4) brać czynny udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia

5) być ocenianym i nagradzanym za aktywna działalność na terenie klubu.

§ 22

1. Członkiem uczestnikiem może być każdy obywatel polski oraz cudzoziemiec mający miejsca zamieszkania w Jastrzębiu Zdroju, w wieku od 7 do 18 lat za pisemną zgodą przedstawicieli ustawowych.
1) członek uczestnik w wieku od 16 do 18 lat mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych może korzystać zs czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzsie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
2) członek uczestnik poniżej 16 lat może należeć do stowarzyszenia, bez prawa udziału w głosowaniu na walnym zgromadzeniu oraz korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do stowarzyszenia.

2. Członek uczestnik posiada uprawnienia członka zwyczajnego

§ 23

1. Członkiem wspierającym może być każda osoba spełniająca warunki określone w § 19 ust. 1 bądź osoba prawna, która zadeklarowała na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową, rzeczową lub inną formę wspierania Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

2. Członek wspierający posiada prawa członka zwyczajnego za wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego. Członek wspierający ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach władz klubu z głosem doradczym.

3. Członek wspierający ma obowiązki członka zwyczajnego wymienione w § 20 ust 2 i 4 oraz obowiązek terminowego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń.

§ 24

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla krzewienia idei stowarzyszenia klubu Nautilus lub w inny sposób przyczyniła się dla zasług na rzecz Stowarzyszenia.
2. Godność członka honorowego nadaje Zarząd Stowarzyszenia na pisemny wniosek członków Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego Stowarzyszenia.
4. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 25

1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje w przypadku:

1) Dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia.

2) Śmierci lub utraty osobowości prawnej.

3) Pozbawienia praw publicznych.

4) Skreślenia uchwałą Zarządu z powodu zalegania z opłatą składki dłużej niż rok

5) Wykluczenia ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu z powodu:

a naruszania zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwał lub regulaminów

b nie uczestniczenia w działaniach Stowarzyszenia przez okres dłuższy niż jeden rok,

c działania na szkodę Stowarzyszenia.

6) likwidacji Stowarzyszenia

§ 26

1. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu z stowarzyszenia członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia w terminie do 14 dni od dnia decyzji uchwały z uzasadnieniem i pouczeniem o możliwości odwołania

§ 27

1. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

§ 28

1. Ze Stowarzyszenia nie można wykluczyć członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed uprzednim odwołaniem ich ze składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

§ 29

1. Stowarzyszenie Klub Sportowy Nautilus – Jastrzębie nie może udzielać pożyczek i zabezpieczać zobowiązania majątkiem organizacji w stosunku do członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, pracowników i członków Stowarzyszenia Klub Sportowy Nautilus – Jastrzębie.

2. Przepis powyższy dotyczy odpowiednio osób, z którymi członkowie zarządu, komisji rewizyjnej oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

3. Osoby wymienione w ust. 2 zwane są dalej w Statucie osobami bliskimi.

§ 30

1. Zabrania się przekazywania majątku Stowarzyszenia Klub Sportowy Nautilu – Jastrzębie osobom wymienionym w § 29 punkt 1 i 2 na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

§ 31

1. Zabrania się wykorzystywania majątku na rzecz osób wymienionych w § 29 punkt 1 i 2 i przez te osoby na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie wynika bezpośrednio z jednego z celów statutowych Stowarzyszenia Klub Sportowy Nautilus – Jastrzębie .

§ 32

1. Zabrania się dokonywania zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

V. WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 33

1. Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zgromadzenie.

2) Zarząd.

3) Komisja Rewizyjna.

§ 34

1. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 35

1. Uchwały władz Stowarzyszenia, o ile statut nie stanowi inaczej podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

§ 36

1. W przypadku braku quorum na pierwszym posiedzeniu Walnego Zgromadzenia, Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, 30 minut później następuje drugie posiedzenie, w którym głosowanie odbywa się zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych na sali. Dotyczy to także głosowań w sprawie wyboru członków władz Stowarzyszenia.

§ 37

1. W przypadku ustąpienia, odwołania lub śmierci członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji skład osobowy tych władz uzupełniany jest spośród nie wybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba uzupełnionych w ten sposób członków władz nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. Uchwałę w tej sprawie podejmuje organ, którego osoba ta ma zostać członkiem.
2. W przypadku braku możliwości uzupełnienia składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w sposób określony w ust. 1 Zarząd zwołuje w terminie 30 dni nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na którym przeprowadzane są wybory uzupełniające.
3. Do chwili przeprowadzenia wyborów uzupełniających Zarząd lub Komisja Rewizyjna kontynuują swoje prace
Walne Zgromadzenie

§ 38

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia

§ 39

1. Walne Zgromadzenie może mieć charakter zwyczajny lub nadzwyczajny.

§ 40

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków zwołuje Zarząd przynajmniej jeden raz w roku, nie później niż do dnia 30 czerwca każdego roku.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:

1) z własnej inicjatywy,

2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Stowarzyszenia w terminie 1 miesiąca od otrzymania wniosku

4) w trybie określonym w § 37 ust. 2

§ 41

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały tylko w sprawach, dla których zostało zwołane i zostały one przedstawione w porządku obrad, chyba, że wszyscy członkowie Stowarzyszenia obecni na posiedzeniu wyrażą zgodę na rozszerzenie porządku obrad.
2. Pracami Walnego Zgromadzenia kieruje Przewodniczący a protokołuje je Sekretarz. Przewodniczący i Sekretarz wybierany jest każdorazowo przez uczestników Walnego Zgromadzenia.
3. Zarząd zawiadamia wszystkich członków Stowarzyszenia o terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia co najmniej na 14 dni przed jego terminem i doręcza porządek obrad. W walnym Zgromadzeniu mogą brać udział z głosem doradczym

1). przedstawiciele wyższych władz

2). przedstawiciele członków wspierających

3). osoby wytypowane przez zarząd

§ 42

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1) Uchwalanie Statutu i jego zmian, kwalifikowaną większością 2/3 głosów.

2) Wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

3) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

4) udzielanie absolutorium zarządowi.

5) Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i Komisji Rewizyjnej w przypadkach określonych w statucie.

6) Ustalanie wysokości składek członkowskich oraz terminów ich uiszczania

7) Uchwalanie kierunków i programów działalności

8) Uchalanie regulaminu obrad

9) Rozstrzyga spory między członkami

10) Podejmowanie uchwały w sprawie likwidacji Stowarzyszenia.
Zarząd

§ 43

1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

§ 44

1. Zarząd składa się z pięciu do siedmiu osób. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona: prezesa, dwóch wiceprezesów, skarbnika, sekretarza . Pozostałe osoby to członkowie Zarządu

§ 45

Członkiem Zarządu Stowarzyszenia Klub Sportowy Nautilus – Jastrzębie nie może być osoba, która:

1. pozostaje z członkami Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Klub Sportowy Nautilus w stosunkach pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

2. była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

§ 46

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał lub na wniosek prezesa lub dwóch członków Zarządu w terminie 14 dni od zgłoszenia wniosku.

§ 47

1. Do kompetencji Zarządu należy:

1) Przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,

2) Skreślanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,

3) Nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia.

4) Powoływanie sekcji oraz ich kierowników.

5) Zwoływanie Walnych Zgromadzeń.

6) Uchwalanie budżetu i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych.

7) Opracowywanie i uchwalanie planów działania Stowarzyszenia.

8) Sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia.

9) Odwołanie członka Zarządu w przypadku jego pisemnej rezygnacji.

10) Podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych dla innych organów Stowarzyszenia.

§ 48

1. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia lub wykluczenia ze Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Członek zostaje o niej poinformowany w ciągu dwóch tygodni od chwili jej podjęcia. Członkowi przysługuje prawo odwołania w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Odwołanie rozpatruje Walne Zgromadzenie na najbliższym posiedzeniu.
Komisja Rewizyjna

§ 49

1. Komisja Rewizyjna jest organem nadzorczym Stowarzyszenia i jest niezależna od zarządu stowarzyszenia.

§ 50

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób, które ze swego grona wybierają przewodniczącego.
2. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem Zarządu.
3. Członkiem Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Klub Sportowy Nautilus- Jastrzębie nie może być ponadto osoba, która:

1) pozostaje z członkami Zarządu Stowarzyszenia Klub Sportowy Nautilus- Jastrzębie w stosunkach pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

2) była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

§ 51

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej raz w roku lub na wniosek przewodniczącego albo dwóch członków Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni od zgłoszenia wniosku.

§ 52

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) Kontrolowanie przynajmniej raz w roku działalności Stowarzyszenia.

2) Występowanie do Zarządu i Walnego Zgromadzenia z wnioskami wynikającymi z kontroli.

3) Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swej działalności.

4) Żądanie pisemnych lub ustnych wyjaśnień od Zarządu lub członków Stowarzyszenia.

§ 53

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 54

1.Stowarzyszenie nie wypłaca na rzecz osób zasiadających w organie kontroli diet i zwrotu kosztów wyższych niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS.

 

VI. MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 55

1.Majątek Stowarzyszenia stanowią składniki nabyte w trakcie trwania Stowarzyszenia.

§ 56

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje w szczególności z:

1. wpływów ze składek członkowskich.

2. darowizn, subwencji, dotacji.

3. dochodów ze zbiórek, aukcji, ofiarności publicznej

4. dochodów z działalności gospodarczej

§ 57

1. Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest w całości na realizację statutowych celów Stowarzyszenia oraz na pokrycie niezbędnych kosztów.
2. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw uprawnionych jest co najmniej dwóch członków zarządu działających łącznie w tym prezes, wiceprezes lub skarbnik

 

VII. KARY I WYRÓŻNIENIA

§ 58

1. Klub Sportowy Nautilus stosuje następujące rodzaje wyróżnień:

1) Pochwałę

2) Dyplom

3) Nagrodę Pieniężną

4) Nagrodę Rzeczową

5) Wnioskowanie o stypendium z miasta.

2. Za stwierdzone przewinienie lub niedbalstwo mogą być stosowane kary:

1) ostrzeżenie

2) nagana

3) pozbawienie funkcji

4) zawieszenie w prawach członka od 1 miesiąca do 1 roku

5) wykluczenie z członkostwa

3. Kary wobec członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej stosuje Walne Zgromadzenie w drodze uchwały
4. Kary i wyróżnienia wobec członków Stowarzyszenia stosuje Zarząd w drodze uchwały

5. Od Uchwały zarządu o ukaraniu członków klubu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia w terminie do 30 dni.

 

VIII. ZMIANA STATUTU. ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

 

§ 59

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków.

2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób likwidacji, osobę likwidatora oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 60

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy

Prawa o stowarzyszeniach, Ustawy o działalności pożytku publicznego oraz Ustawy o kulturze fizycznej.

Statut ze zmianami obowiazuje od dnia 09.12.2013
Zmieniony ( 19.12.2017. )

Podziel się na:
  • Facebook