Regulamin opłacania składek

 

Regulamin opłacania składek członkowskich
w Stowarzyszeniu Klub Sportowy Nautilus – Jastrzębie
(przyjęty Uchwałą Zarządu Nr 03/12/2013 z dnia 28.12.2013 r.)

 

 Część 1
Postanowienia ogólne.

 

 1. Każda osoba, przystępując do Stowarzyszenia KS Nautilus – Jastrzębie, zwanego dalej
  Klubem, zobowiązuje się do uiszczania składek członkowskich zgodnie z regulaminem przyjętym przez Zarząd Klubu.

  2. Nie opłacanie składek członkowskich może być jedną z przyczyn usunięcia osoby z listy
  członków Klubu. O skreśleniu osoby z listy członków Klubu decyduje Zarząd Klubu w drodze uchwały.

  3. Regulamin stanowi załącznik do Karty Zgłoszeniowej na członka zwyczajnego i uczestnika
  Klubu, jest także dostępny na stronie internetowej www.ksnautilus.pl.

  4. O wysokości składki decyduje Zarząd Klubu w drodze uchwały.

  5. O sposobie i warunkach opłacania składek członkowskich decyduje Zarząd Klubu
  w drodze uchwały.

  6. Dokumentację związaną z opłacaniem składek członkowskich prowadzi skarbnik Klubu w oparciu o dokumentację uzyskaną od księgowej

  7. Decyzje dotyczące ewentualnych odstępstw od zwyczajnego opłacania składek
  członkowskich podejmuje Zarząd Klubu w drodze uchwały.

  8. Wszystkie prośby dotyczące odstępstw od zwyczajnego trybu opłacania składek
  członkowskich muszą być przedstawione Zarządowi na piśmie wraz z uzasadnieniem i
  podpisane przez członka Klubu bądź rodzica lub prawnego opiekuna członka Klubu w
  przypadku, gdy ten jest niepełnoletni.

 Część 2
Wysokość składki członkowskiej oraz tryb jej opłacania.

 

 1. O wysokości składki członkowskiej decyduje Zarząd Klubu.

  2. Składki członkowskie powinny być opłacane przelewem do 15-tego dnia każdego miesiąca na konto Klubu
   

  Nr konta 05847000012001002656010001


 2. 3. Składki mogą być opłacane z góry za więcej niż jeden miesiąc.

  4. W tytule wpłaty obowiązkowo należy podać następujące informacje:
  a) „składka wpisowego”; lub „składka członkowska” w zależności czego ta składka dotyczy.
  b) imię i nazwisko osoby, za którą opłacana jest składka (nie dotyczy członków,
  którzy dokonują przelewu ze swojego rachunku bankowego);
  c) okres za jaki dokonana jest opłata – miesiąc lub miesiące (nie dotyczy członków,
  którzy mają uruchomione w banku stałe zlecenie opłacania składek).

  5. Składki nadpłacone (opłacane z góry za następne miesiące) nie podlegają zwrotowi w
  przypadku rezygnacji osoby z członkostwa w Klubie lub jej dyscyplinarnego skreślenia przez
  Zarząd z listy członków Klubu.

 Część 3
Zaleganie z opłatami składek i skreślenie z listy członków Klubu.

 1. W przypadku zalegania z opłacaniem składki członkowskiej, Zarząd Klubu lub wyznaczona przez Zarząd osoba, może wysłać drogą elektroniczną do członka Klubu bądź rodzica lub prawnego opiekuna członka Klubu (w przypadku gdy ten jest niepełnoletni), ponaglenie o uregulowanie zaległości.

  2. Osoby, które zalegają z opłacaniem składki członkowskiej przez okres dłuższy niż 3
  miesiące a Zarząd nie zostanie wcześniej o takiej sytuacji uprzedzony, będą automatycznie
  zawieszane w prawach członka Klubu.

  3. W przypadku zalegania z opłacaniem składki członkowskiej przez okres dłuższy niż 3
  miesiące Zarząd może podjąć uchwałę o skreśleniu takiej osoby z listy członków Klubu.

 Część 4
Ponowne przyjęcie do Klubu.

 1. Osoba usunięta z Klubu z powodu nie opłacania składek może starać się o ponowne
  przyjęcie.

  2. Warunkiem ponownego przyjęcia do Klubu jest uiszczenie ponownie składki wpisowego,
  i co najmniej 50% zaległych składek członkowskich.

Część 5
Postanowienia końcowe.

 1. Regulamin opłacania składek członkowskich obowiązuje od 01.01.2014 roku.

Wysokość składki członkowskiej w Klubie Sportowym Nautilus
(przyjęty Uchwałą Zarządu Nr 03/12/2013 z dnia 28.12.2013 r.)

Zarząd uchwalił wysokość składki:

a) wpisowego w kwocie 30zł, – przy wstąpieniu do organizacji ( płatne jednorazowo zarówno przez zawodników jak i członków zwyczajnych )
b) członkowska w kwocie 10,00zł – co miesiąc do każdego 15 dnia miesiąca – osoba będąca
członkiem stowarzyszenia nie trenująca
c)  członkowska w kwocie 70,00zł – co miesiąc do każdego 15 dnia miesiąca – osoby trenujące
d)  członkowska w kwocie 40,00zł.-  co miesiąc do każdego 15 dnia miesiąca – drugie, kolejne trenujące dziecko opłata 0 zł.
e)  członkowska w kwocie 30,00zł – co miesiąc do każdego 15 dnia miesiąca – zawodnicy powyżej 18 roku życia ( w przypadku stypendystów  składka wynosi normalnie 70 zł.)
g) członkom klubu nie przysługuje zniżka w składce członkowskiej w sytuacjach:
– kiedy z własnych przyczyn nie uczęszcza na treningi w pełnym zakresie miesięcznym,
– kiedy wypadają dni wolne w dniach treningowych wynikające z przypadających świąt,
państwowych, kościelnych, uroczystości odbywających się w ośrodkach udostępniających
obiekty dla Stowarzyszenia, oraz przerw wynikających z ferii zimowych, świątecznych ( Boże Narodzenie, Nowy Rok, Wielkanoc) itp.

Składki te, zgodnie z regulaminem, obowiązują od dnia 01.01.2014 roku.

Podziel się na:
 • Facebook